โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป

จัดขึ้นวันที่ 27-28 เมษายน 2567 เวลา 07.30 -18.30 น. ณ ณ ห้อง ศร.1201 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า(ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภสท.)

( Online )จัดขึ้นวันที่ 20 เม.ย. 2567 โดย เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2024 Hospital Formulary Drug Selection

จัดขึ้นที่ 1 เมษายน 2567 ณ ณ ห้อง conference B รูปแบบ Onsite โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร โดย ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “V-Lead: Empower new generation community pharmacists with NCDs experts & Pain management in digital ERA”

วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2567 ณ โรงแรม วี กรุงเทพมหานคร โดย ถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)