งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรครอบครัวประจำปี 2567 Comprehensive Care by family pharmacist

> หลักการและเหตุผล

เภสัชกรครอบครัวที่ปฏิบัติงานบริการและบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีภารกิจที่หลากหลายทั้งในด้านการดูแลการใช้ยาเพื่อการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เภสัชกรครอบครัวจึงควรต้องมีทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลายซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านยา หรือเภสัชบำบัดที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ตามแนวทางการรักษาโรคต่างๆที่ออกมาใหม่ในทุกๆปี
กลุ่มเภสัชกรครอบครัว สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) หรือ COP SOFT เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 กรุงเทพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลระดับต่างๆทั้งโรงพยาบาลและร้านยา ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัว ทักษะทางคลินิกที่สำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ ทักษะการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ การสร้างงานวิจัยจากการปฏิบัติงาน รวมถึงทบทวน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การใช้สมุนไพรบนเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน เคมีของยากับการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมถึงนโยบายการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จากสภาเภสัชกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

> วัตถุประสงค์

1.เพื่อทบทวนองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในบทบาทเภสัชกรครอบครัว
2.เพื่อให้เภสัชกรครอบครัวได้มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคและเภสัชบำบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
3.เพื่อให้เภสัชกรครอบครัวสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเภสัชกรครอบครัวที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ รวมถึงสามารถสร้างงานวิจัยจากการปฏิบัติงานประจำ