การประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024)

> หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อย่อ SICMPH ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในคณะและจากภายนอกจากทั่วประเทศ สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจที่ได้รับความนิยมจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ เช่น หัวข้อด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล การเงินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์และการสาธารณสุข การจัดการด้านข้อมูล รวมถึงการนำ AI มาประยุกต์กับศาสตร์ด้านการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมจากทุกสาขาวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม SICMPH ถือเป็นการจัดประชุมวิชาการที่สร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนรู้ทั้งแบบสหสาขาวิชาชีพและการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดียิ่ง โดยความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่เป็นคุณูปการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการสาธารณสุข

> วัตถุประสงค์ 

- เผยแพร่ความรู้แบบข้ามศาสตร์ (PI-Shaped) ที่เกี่ยวข้องกับ healthcare
- Update ความรู้ทางการแพทย์และบูรณาการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์

 

>> สมัครเข้าร่วม 

 เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผ่าน website http://www.sirirajconference.com และเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่านระบบ bill payment หรือ QR code ผ่าน Mobile Application (ชำระได้ทุกธนาคาร) และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ผู้ลงทะเบียนต้องชำระเงินก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2567

ที่มา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม