(Online)“Adjunctive Therapy – A Breakthrough of Dermocosmetics”

> หลักการและเหตุผลของโครงการ

เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา ในปัจจุบัน ด้วยปัจจัยทางด้านสภาพอากาศ แสงแดด สารเคมี มลพิษที่มีความรุนแรงขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของผิวและโรคผิวหนัง โดยโรคผิวหนังนับเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อย (common disease) ในร้านยา ผู้ป่วยที่ประสบปัญหารอยกระ ฝ้า จุดด่างดำ รอยสิว รอยแผล รวมถึงการปรากฏของรอยโรคบนผิวหนัง เช่น โรคผื่นผิวหนังอักเสบ ปัญหาสุขภาพผิวเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความมั่นใจในตัวเองหรือความนับถือตนเอง (self-esteem) ของผู้ป่วย เกิดเป็นปัญหาในการเข้าสังคมหรือปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมาได้ ในกรณีโรคผื่นผิวหนังอักเสบ อาการ เช่น ผิวแห้ง คัน ส่งผลรบกวนทั้งการใช้ชีวิตและคุณภาพการนอนของผู้ป่วย ดังนั้น การได้รับรักษาด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย จึงเป็นสิ่งสำคัญในดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง นอกจากนี้ ศาสตร์การแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เภสัชกรร้านยาในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านผิวพรรณ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Adjunctive Therapy – A Breakthrough of Dermocosmetics ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่เภสัชกรร้านยา เกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสี (melanin), การดูแลแผลเพื่อลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็น และการดูแลผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง รวมถึงความสำคัญและบทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาโรคผิวหนัง เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดูแลรักษาสุขภาพผิวของผู้ป่วยของเภสัชกรร้านยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่เภสัชกรร้านยาเกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสี (melanin), การดูแลแผล (เพื่อลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็น) และการดูแลผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดูแลรักษาสุขภาพผิวของผู้ป่วยของเภสัชกรร้านยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในประเด็นปัญหาผิวเกี่ยวกับฝ้าและจุดด่างดำ, บาดแผล และผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

>วัตถุประสงค์ของโครงการ


1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสี (melanin)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลแผลเพื่อลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็น
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดูแลรักษาสุขภาพผิวของผู้ป่วยของเภสัชกรร้านยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ