(Online) Choosing The Right Symptom Relief for Sore Throat

>  หลักการและเหตุผลของโครงการ

เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ปัญหาของมลภาวะ และการระบาดของการติดเชื้อต่างๆ ส่งผลให้อาการเจ็บคอพบได้บ่อยมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถซักประวัติ อาการของผู้ป่วย เพื่อจำแนกเหตุของอาการเจ็บคอ และสามารถเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการป้องกันการเกิดอาการเจ็บคอในอนาคต
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Choosing the Right Symptom Releif for Sore Throat ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อุบัติการณ์และสาเหตุของการเกิดอาการเจ็บคอ (2) การประเมินความรุนแรงและจำแนกประเภทของอาการเจ็บคอ (3) แนวทางการรักษาอาการเจ็บคอ และยารักษาโรคที่เกี่ยวข้อง (4) การเลือกใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ (5) บทบาทของเภสัชกรในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และแนวทางการแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดอาการเจ็บคอในอนาคต
 
> วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติการณ์และสาเหตุของการเกิดอาการเจ็บคอ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความรุนแรง จำแนกประเภทของอาการเจ็บคอ และแนวทางการรักษาอาการเจ็บคอ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาอาการเจ็บคอ และยาบรรเทาอาการ ที่ถูกต้องและปลอดภัย