วิดีโอบันทึกกิจกรรมเส้นทางฝันสู่หนทางเภสัชกร จากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.)