เภสัชกร เน้นเรียนวิชาอะไร ?

Q : คณะเภสัชกร  เน้นเรียนวิชาอะไรบ้าง ?

A : พูดถึงเภสัชกร ก็ต้องนึกถึงเรื่องยา เพราะฉะนั้นหลัก ๆ จึงเน้นเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้และทักษะดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา และยังเรียนด้านการผลิตยา การค้นคว้าหาตัวยา การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของยาแต่ละชนิด รวมถึงการวิจัยยาและคิดค้นสูตรยาใหม่ๆ อีกด้วย

แต่ทั้งนี้ด้วยความที่คณะเภสัชศาสตร์จะมีด้วยกัน 2 สาขา คือ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ วิชาที่เรียนจึงไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว และมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตามสาขาที่เรียน

เภสัชศาสตร์ สาขาบริบาล  (Pharm Care)

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาล คือ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม เช่น การดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา โดยเมื่อประกอบอาชีพส่วนมากจะเป็นเภสัชกรในโรงพยาบาล หรือเภสัชกรประจำร้านยา ในส่วนวิชาที่เรียนจึงเน้นเรียนไปทางสายบริบาล อาทิ วิชามนุษยศาสตร์,กลุมวิชาสังคมศาสตร , วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ,วิชาภาษาตางประเทศ ,แคลคูลัส 1,เคมีทั่วไป ,เคมีฟิสิกส์ ,สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,วิชาหลักการพื้นฐานวิชาชีพ,วิชาบูรณาการอภิบาลระบบยาและสุขภาพ,วิชาโครงงานวิจัยปริญญานิพนธ ,วิชาบูรณาการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ, วิชาบูรณาการเภสัชบำบัด, วิชาเลือกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง*

เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ   (Pharm science)

เภสัชศาสตรบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการเป็นแผนการศึกษาที่มุ่งให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ด้านการผลิต ด้านกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนตำรับยาผู้เรียนสาขานี้จึงจะเน้นการศึกษาค้นคว้างานวิจัยยาผู้ที่เรียนจบสายนี้จึงมักทำงานในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตัวอย่างวิชาที่เรียนจึงมุ้งเน้นไปที่วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม,วิชาหลักการทางพฤกษเคมี,,วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์,วิชาเภสัชประกันคุณภาพ,วิชาเภสัชประกันคุณภาพ,วิชาเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดและวิเคราะห์ทางเภสัช,วิชาการบริหารจัดการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์,วิชาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยา,วิชาการพัฒนาตำรับเภสัชภัณฑ์,วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัช1,สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม2,วิชาการวิจัยและพัฒนายาใหม่,วิชาโครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม1,โครงงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม2 เป็นต้นค่ะ

ต้วอย่างงานเภสัชกร

 

บทความอ้างอิง

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.pharm.chula.ac.th/th/pharmsciprogram

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_2022/coursesllybus.html