เรียนคณะเภสัช จบไปทำงานอะไร ?

การเรียนจบสายเภสัชศาสตร์ ไม่ได้จำเป็นว่าขอบเขตของงานจะอยู่ที่ร้านขายยาหรือตามคลินิคและโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพอื่นในสายเภสัชกรรมอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งนักศึกษาที่เพิ่งจบจากคณะเภสัชศาสตร์ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ในงานได้หลากหลายตำแหน่งงาน โดยมีหลายสายที่เหมาะสมในการเริ่มต้นทำงาน

อาทิ

  • เภสัชกรในสถานพยาบาลหรือร้านขายยา
  • เภสัชกรด้านการบริหารงานทางคลินิก
  • เภสัชในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนายา
  • เภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภค
  • เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
  • นักวิจัยทางเภสัชกรรม
  • เภสัชกรฝ่ายการตลาด
  • เภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้จัดการโรงงานเภสัชผลิต
ตัวอย่างงาน

​กล่าวได้ว่าในปัจจุบันบทบาทของการรักษาทางการแพทย์และการพัฒนาด้านยามีผลต่อประชากรโลกรวมถึงประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ตำแหน่งงานสายเภสัชกรรม ซึ่งมีหลากหลายเนื้องาน จึงยังเป็นตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
www.pharm-job.com